International Rural Women’s Day

Pagpupugay sa mga Kababaihan at mga Batang Babae sa Kanayunan sa kanilang di-matatawarang kontribusyon sa pagseseguro ng pagkain at kabuhayan, pangangalaga sa kalikasan, at pagbabantay sa karahasan. Sa nagdaang panahon ang kalakasang ito ng mga kababaihan at batang babae sa kanayunan ay higit pang pinanday sa pagtugon nila sa mga krisis dulot ng mga pagbabago sa klima, pagwasak sa kalikasan gaya ng pagmimina, gyera at armadong kaguluhan, kumbersyon ng mga lupaing agrikultural, at polisiya ng liberalisasyon sa pagkain, gaya ng Rice Tariffication Law.

Matatag na humaharap ngayon sa pandemyang COVID-19 ang mga kababaihan at batang babae sa kanayunan, sa gitna ng banta ng gutom at iba’t ibang porma ng karahasan. 

Kailangan itong kilalanin kasabay ng pagkilala sa kanilang mga kagyat na panawagan:

  • Itaas ang presyo ng mga produktong agricultural, lalo na ang palay, mais, at niyog
  • Ibaba ang presyo ng pangunahing bilihin, gaya ng bigas. Muling iregulate ang importasyon ng mga produktong agricultural at pagkain.
  • Maglagay ng sapat na proteksyon at subsidy para sa maliliit na magsasaka, lalong higit ang mga apektado ng Rice Tariffication Law (RA11203).
  • Isama ang mga kababaihang magbubukid at mangignisda sa RSBSA (Registry System of Basic Sectors in Agriculture)
  • Bigyan ng social protection at serbisyong pangkalusugan sa ang mga magsasaka at mangingisda. Siguruhing walang maiiwan.

Mahalagang tugunan ang mga ito bilang bahagi ng pagpapalakas sa mga kababaihan na makapagdesisyon para sa sarili at sa kanilang pamilya. Ang katatagan ng mga kababaihan at batang babae ay maipagpapatuloy lamang kung may mahusay na pamahalaang tumutupad sa mga karapatang pantao. Kailangan natin ay pamahalaang nagbibigay respeto sa kanyang mamamayan, hindi mapaniil, hindi nananakot, hindi ang Anti-Terror Law. Kailangan natin ay pamahalaang may puso at utak para sa mga mamamayang napapag-iwanan, nakikinig sa boses ng mga kababaihang magsasaka, mangingisda, manggagawa at mga katutubo’t kabataan.

Recent PKKK News
Connect with us